TÜZÜK

ASBEST VE TEHLİKELİ ATIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Derneğin Adı, Merkezi

Madde 1 – a) Derneğin Adı: “ASBEST VE TEHLİKELİ ATIKLAR DERNEĞİ” dir. Kısa adı “ASTA” dir.
b) Derneğin merkezi İstanbul ‘dur.
c) Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açmayacaktır.
İKİNCİ BÖLÜM

Derneğin Amacı, Faaliyet Alanı, Çalışma Konuları ve

Biçimleri;

Madde 2- Dernek; tehlikeli atık ve asbest ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlar, standartlar ve iyi
uygulama örneklerini gözeterek devlet, tehlikeli atık ve asbest ile ilgili faaliyette bulunan işverenler ve
çalışanlar arasında bilgi ve işbirliğinin kurulması yönünde çalışmalar yapmak, amaçlara uygun faaliyetlerin
birlikte yapılması ve sürdürülmesini sağlamak, tehlikeli atık ve asbest içerikli iş sağlığı ve güvenliği, çevre
ve kalite konuları kapsamında çalışanların mesleki risklerden en az seviyede etkilenmesini sağlamak, bilgi
ve beceri gelişimine destek olmak, toplumda tehlikeli atık ve asbest güvenliği kültürünün gelişmesine
katkı sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim, danışmanlık ve
kamuoyu oluşturmak, amacı ile kurulmuştur
Madde 3- Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri şöyledir;
1. Tehlikeli atık ve Asbest içerikli iş kollarında çalışanların çağdaş, sağlıklı ve onurlu yaşamlarının
sağlanması amacı ile çalışmalar yapmak, teknik çalışma grupları kurmak,
2. Dernek üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunması, mesleki bilgi ve tecrübelerinin arttırılması
için çalışmalar yapmak,
3. Tehlikeli atık ve asbest uzaklaştırma, bertaraf etme ve proje yönetim çalışmalarında yer alan
çalışanların mesleki gelişimini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği
içerisinde eğitim ve danışmanlık vermek, kamuoyunda farkındalık oluşturmak,
4. Kamu kurumları, özel sektör, üniversiteler, yerel yönetimler, sosyal taraflar vb. kurum ve
kuruluşlarla iş birliği yaparak ulusal ve uluslar arası projeler hazırlamak ve yürütmek,
5. İşyerlerinde tehlikeli atık ve asbest kaynaklı oluşacak kazaların ve meslek hastalıklarının en aza
indirilmesi, iş kayıplarının önlenmesi, iş veriminin artırılması, ülke ekonomisine katkıda bulunulmasına
yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,
6. İş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite konuları kapsamı dahilinde tehlikeli atık ve asbest işleri
alanında, bilimsel ve sosyal nitelikteki çalışmaları destekleyerek, yarışmalar düzenlemek, araştırmacılara,
bu konularda proje geliştirenlere, basın mensuplarına kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi
amacıyla destek vermek, çalışmaların etkinleştirilmesini sağlamak,

7. Tehlikeli atık ve asbest kaynaklı meslek hastalıkları sorunlarının istatiksel sonuçlarını ilgili
kurumlardan temin ederek, çözüm önerileri sunmak ve raporlar halinde yayınlamak
8. Tehlikeli atık ve asbest ile ilgili uygulama ve araştırma merkezi açmak
9. Tehlikeli atık, asbest ve güvenliği ile ilgili fakülte ve yüksek okullarda, ana bilim dalı veya bilim dalı
açılması ve açılan bölümlere destek olunması için çalışmalar yapmak
10. İşyerlerine yönelik ölçüm, araştırma, izleme ve eğitim çalışmalarını içeren planlar düzenlemek,
çalışma sonuçlarını değerlendirip kamuoyuna sunmak,
11. Her yıl tehlikeli atık ve asbest konusunda faaliyet yürüten uluslararası kuruluşların belirlediği
günlerde (tehlikeli atık ve asbest farkındalığı haftası 1-7 Nisan) tehlikeli atık, asbest ve güvenlik etkinlikleri
düzenlemek,
12. Tehlikeli atık ve asbest ile ilgili ülkemiz mevzuatını, daha ileri teknik ve bilimsel düzeye yükseltici
araştırıcı faaliyetlerde bulunmak ve yetkili mercilere iyileştirici öneriler sunmak,
13. Çağdaş teknolojik iletişim araçlarından yararlanarak ilgili kişilerin ve kamuoyunun başvuracağı
güçlü bir referans merkezi olmak,
14. Tehlikeli atık ve asbest konusunda eğitim programları yaparak, bu sektörde hizmet veren iş
yerlerinin gereksinmelerini karşılamak,
15. Tehlikeli atık ve asbest uzaklaştırma ve izolasyon işlerinde, işe giriş ve periyodik muayenelerin
etkin bir şekilde yapılabilmesi için işverenlere danışmanlık sağlamak
16. Tehlikeli atık ve asbest ve güvenliği konusundaki yayınları tedarik ederek bir kütüphane
oluşturmak, üyelerin ve araştırmacıların kullanımına sunmak,
17. Kurs, seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi çalışmalar düzenlemek, yayın ve rehber,
broşür, poster vb. gibi doküman hazırlamak,
18. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin
etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete,
dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak
19. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışma ortamını sağlamak, her türlü menkul,
gayrimenkul, teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
20. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt
dışından bağış kabul etmek
21. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulacak gelirleri temin etmek amacıyla
iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
22. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve
kültürel tesisler kurmak ve bunları teftiş etmek,
23. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar,
konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür
etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

24. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya
vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
25 Gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona
katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak
26 Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu
kuruluşlarla projeler gerçekleştirmek ve bilgi alışverişi için ortak çalışmalar yapmak ve işbirliği yapmak,
27. WHO (Dünya Sağlık Örgütü), ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü), benzer amaçlı dernek, işçi ve
işveren sendikaları ve meslekî kuruluşlarla ortak proje, yayın, doküman ve etkinlikler yapmak,
çalışmalarda bulunmak, maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,
28. 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri
saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler
yürütmek,
29. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa
vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak
30. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
31. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya
vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar
oluşturmak
32. Oluşturacağı komisyon ve kurulları ile vereceği eğitimler ve gerçekleştireceği çalıştaylar
sonucunda katılımcılara katılım belgesi vermek,
33. Tehlikeli atık ve asbest faaliyetlerinde mevzuat-standart oluşturulması için görüş bildirmek,
bildirdiği görüşlerin gerçekleşebilmesi için çalışmalarda bulunmak
34. Yaptığı faaliyetlerle ilgili görsel, işitsel ve yazılı olarak medya, sosyal medya kanalıyla duyuru,
açıklama, yorum, söyleşiler yaparak üyeleriyle ve kamuoyuyla paylaşmak
35. Tehlikeli atık ve asbest kapsamındaki işyeri ortam ve maruziyet ölçümleri, tehlikeli atık ve asbest
içerikli mesleki eğitim ve yeterlilik belgelendirme, ilkyardım, yangın, yüksekte çalışma, OHSAS 18001, SOP
vb. konularda bilgili ve belgeli dernek üyelerinin katılımıyla kurullar oluşturmak ve bu konularda işveren
ve çalışanlara eğitim ve danışmanlık yapmak
36. Ücret ödenerek gerçekleştirilecek mühendislik, eğitim, danışmanlık, seminer ve her türlü
organizasyonda, yönetim kurulu tarafından dernek üyesi gerçek ve tüzel kişilerden yazılı ya da elektronik
posta yoluyla teklif alınarak, öncelikle “konusunda ehil” dernek üyelerinin görevlendirilmelerini sağlamak
37. Dernek tarafından bir iktisadi ve ticari işletme kurulması durumunda; yönetim kurulu, işletme için
gerekli ve işin kapsamı doğrultusunda tam zamanlı yada kısmi süreli olarak görevlendirilecek personel,
teknik kadro ve yönetici pozisyonlarını ve ücretlendirmeyi belirledikten sonra, dernek üyelerine yazılı
veya elektronik posta yoluyla bildirecek ve öncelikle ehil nitelikteki üyelerin başvuruları işleme
alınacaktır. Eksik kalan pozisyonlar için ilan yoluyla personel başvuruları alınacaktır.
Madde 4- Dernek; sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Derneğe Üye Olma, Üyelikten Çıkma veya Çıkarılma

Şart ve Usulleri

Madde 5- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda
çalışmayı kabul eden, mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi derneğe üye olma
hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip
olması da gereklidir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
a) Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç
otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru
sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
b) Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe
kabul edilen kişilerdir.
c) Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı
ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
Üyelikten Çıkma
Madde 6- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa
dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin
derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
Üyelikten Çıkarılma
Madde 7- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller şunlardır:
a-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
b-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
c-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
ç-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
d-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile kişi üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia
edemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Derneğin Organları ve Görev ve Yetkileri, Çalışma Usullerine Dair Hususlar

Madde 8- Derneğin organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur.
Madde 9- 1) Genel kurul; derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel
kurul;
1. Bu tüzükte belirtilen zamanda olağan,
2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden 1/5 (beşte
birinin) ‘inin yazılı isteği üzerine 30 (otuz) gün içinde olağanüstü toplanır.
a) Olağan genel kurul; 3 yılda bir, Nisan ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve
saatte toplanır.
b) Genel kurul, toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
c) Yönetim Kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh
hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
2) Çağrı Usulü;
a) Yönetim kurulu; dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini
düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 (onbeş) gün önceden, toplantının günü,
saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak
bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya
mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması
sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk
toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 (yedi) günden az, 60 (altmış) günden fazla olamaz.
b) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu
durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak
üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içinde yapılması
zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
c) Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
3) Toplantı Usulü
a) Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin
feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının
ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı,
yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
b) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.
Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya
yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca
düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

c) Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu
başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı
sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
ç) Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman
seçilerek divan heyeti oluşturulur.
d) Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine
kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
e) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
f) Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır
bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması
zorunludur.
g) Genel kurulda her üyenin 1 (bir) oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması
halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendirdiği 1 (bir) kişi oy kullanır ve 1 (bir)
oy hakkı vardır.
Ğ) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile
yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu
başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim
kuruluna 7 (yedi) gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 10- 1) Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,
genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
a) Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar
veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin
bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
b) Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük
değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
c) Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar; Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla
alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya
gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
Genel Kurul Kararlarına İtiraz
Madde 11- Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına
katılmayan her üye karar tarihinden başlayarak 1(bir) ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye
kararı öğrenmesinden başlayarak 1 (bir) ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak 3 (üç) ay
içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. Diğer organların kararına karşı iç
denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 12- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır;
1. Dernek organlarının seçilmesi
2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası
4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların
görevden alınması
6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan
itirazların incelenmesi ve karara bağlanması
7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması
hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
8. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen
veya değiştirilerek onaylanması
9. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek
ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere
verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi
10. Derneğin federasyona katılması veya ayrılmasının kararlaştırılması ya da bu hususta yönetim
kuruluna yetki verilmesi
1. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak
katılması veya ayrılması
1. Derneğin vakıf kurması
1. Derneğin fesih edilmesi
1. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması
1. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve
yetkilerin kullanılması
16. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerin getirilmesi
17. Gerekli görülmesi halinde istediği il ve ilçede temsilcilik açması

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 13- Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
a) Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak bir
başkan, iki başkan yardımcısı, bir sekreter, bir sayman ve üye’yi belirler.
b) Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye
tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam
sayısına göre oy çokluğu ile alınır.
c) Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde
genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 14- Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir;
1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak
genel kurula sunmak,
3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları
satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni
haklar tesis ettirmek,
5. Genel kurulun verdiği yetki ile temsilcilik açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
6. Derneğin temsilciliklerinin denetlenmesini sağlamak,
7. Derneğin çalışmalarının tüzüğe, Genel Kurul kararlarına ve mevzuat hükümlerine uygun olarak
yürütülmesi için gerekli kararları almak ve uygulamaları için yürütme kuruluna ve ilgili birimlere talimat
vermek ve denetlemek.
8. Zorunlu görülen defterler ile gerekli görülen yardımcı defterleri tutmak
9. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
10. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim
kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
1. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
1. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
1. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
1. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Başkanın Görev ve Yetkileri
Madde 15- Yönetim Kurulu Başkanı Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu
toplantılarına başkanlık eder.
a) Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 30 (otuz) gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile
derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
b) Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri 30 (otuz) gün içinde
mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
c) Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.
ç) Derneğin yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği
beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.
d) Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.
e) Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren 1 (bir) ay içinde mülki idare
amirliğine bildirilmesini sağlar.
f) Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin
mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
g) Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Temsilcilik görevlerinin etkin
ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.
ğ) Mevzuatta Dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar,
yetkileri kullanır.
Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 16- Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Görev süresi bitenin
yeniden seçilmesi mümkündür.
a) Denetim kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde
genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 17- Denetim kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için
sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve
kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit
edilen esas ve usullere göre ve 1 (bir) yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor
halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden
biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.
Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri
kullanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Derneğin Gelir Kaynakları, Gelir ve Gider İşlemleri ve Defter Tutma Esasları

Madde 18- Derneğin gelir kaynakları aşağıdaki şekildedir:
1. Üye aidatı: gerçek kişiler için yıllık aidat toplamı olan 120 (yüzyirmi) TL tutar, aylık 10 (on) TL
bedelin 12 aylık karşılığıdır. Tüzel kişiliklerde üyelik aidat yıllık toplamı olan 1200 ( binikiyüz) TL, aylık 100
(yüz) TL bedelin 12 aylık karşılığıdır. Yıllık aidatlar üye olunan yıl için, üye olunan ay dahil takvim yılı
sonuna kadar aylık olarak hesaplanır. Yıllık aidatlar istenirse eşit taksitler halinde ödenebilir. Bu miktarları
artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,
2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor
yarışması, eğitim ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari
faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
7. Derneğin web sayfasından alacağı reklam gelirleri,
8. Derneğin yaptıracağı ajanda, çanta, kalem, rozet vb. ürünlerin satışından elde edilen gelirler,
9. Diğer gelirler.
Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Madde 19- 1) Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 31.03.2005
Tarihli ve 25772 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliğinin 31.
Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço
esasına göre defter tutulur.
a) Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin
altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
b) Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre
defter tutulabilir.
c) Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre defter tutulur.
2) Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
3) Tutulacak Defterler: Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı
toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu
deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen
evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar
çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu
deftere işlenir.
5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade
edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri
yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.
b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1- (a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması
durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu
Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il
dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar
devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin
kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 20- Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil
edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya
hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.
Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi
Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler
Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama
belgesi olarak kullanılır.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler
Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar

tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği
bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan,
kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve
yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form
şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi;
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği
EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması
durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen
biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni
saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler
tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler
Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de
belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası
ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından
iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri
yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok 1 (bir) yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki
belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi
düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş
olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama
yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer
belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih
düzenine uygun olarak 5 (beş) yıl süreyle saklanır.
Derneğin Borçlanma Usulleri

ALTINCI BÖLÜM
Derneğin İç Denetimi ve
Temsilcilik Yapısı

Madde 22- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim
yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu
veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü
ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda 1 (bir) defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya
yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim
yaptırabilir.
Derneğin Temsilciliğinin Kuruluşu, Görev ve Yetkileri
Madde 23- Dernek, gerekli görülen yerlerde yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler,
dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak
görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.
Temsilcilikler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde
bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu
olduğu dernek iç örgütüdür.
Tüzük Değiştirme Usulü
Madde 24- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan
üyelerin 2/3 (üçte iki) çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi
durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve
denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan
üyelerin oylarının 2/3 (üçte iki) ’sidir. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 25- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan
üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda
ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları
üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı
bulunan üyelerin oylarının 2/3 (üçte iki) ’sidir. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleri
Madde 26- Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim
kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının

alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde
bütün işlemlerde dernek adında ”TASFİYE HALİNDE ASBEST VE TEHLİKELİ ATIKLAR DERNEĞİ” ibaresi
kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan
sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme
esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer
belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında
derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin
alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden
sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda,
devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en
fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince
haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu
tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine
bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu
görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
Hüküm Eksikliği
Madde 27- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara
atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri
uygulanır.