VİZYON

 • Tehlikeli atık ve Asbest içerikli iş kollarında çalışanların çağdaş, sağlıklı ve onurlu yaşamlarının sağlanması amacı ile çalışmalar yapmak, teknik çalışma grupları kurmak,

 • Dernek üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunması, mesleki bilgi ve tecrübelerinin arttırılması için çalışmalar yapmak,

 • Tehlikeli atık ve asbest uzaklaştırma, bertaraf etme ve proje yönetim çalışmalarında yer alan çalışanların mesleki gelişimini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde eğitim ve danışmanlık vermek,  kamuoyunda farkındalık oluşturmak,

 • Kamu kurumları, özel sektör, üniversiteler, yerel yönetimler, sosyal taraflar vb. kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak ulusal ve uluslar arası projeler hazırlamak ve yürütmek,

 • İşyerlerinde tehlikeli atık ve asbest kaynaklı oluşacak kazaların ve meslek hastalıklarının en aza indirilmesi, iş kayıplarının önlenmesi, iş veriminin artırılması, ülke ekonomisine katkıda bulunulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,

 • İş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite konuları kapsamı dahilinde tehlikeli atık ve asbest işleri alanında, bilimsel ve sosyal nitelikteki çalışmaları destekleyerek, yarışmalar düzenlemek, araştırmacılara, bu konularda proje geliştirenlere, basın mensuplarına kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi amacıyla destek vermek, çalışmaların etkinleştirilmesini sağlamak,

 • Tehlikeli atık ve asbest kaynaklı meslek hastalıkları sorunlarının istatistiksel sonuçlarını ilgili kurumlardan temin ederek, çözüm önerileri sunmak ve raporlar halinde yayınlamak,

 • Tehlikeli atık ve asbest ile ilgili uygulama ve araştırma merkezi açmak,

 • Tehlikeli atık, asbest ve güvenliği ile ilgili fakülte ve yüksek okullarda, ana bilim dalı veya bilim dalı açılması ve açılan bölümlere destek olunması için çalışmalar yapmak,

 •  İşyerlerine yönelik ölçüm, araştırma, izleme ve eğitim çalışmalarını içeren planlar düzenlemek, çalışma sonuçlarını değerlendirip kamuoyuna sunmak,

 • Her yıl tehlikeli atık ve asbest konusunda faaliyet yürüten uluslararası kuruluşların belirlediği günlerde (tehlikeli atık ve asbest farkındalığı haftası 1-7 Nisan) tehlikeli atık, asbest ve güvenlik etkinlikleri düzenlemek,

 • Tehlikeli atık ve asbest ile ilgili ülkemiz mevzuatını, daha ileri teknik ve bilimsel düzeye yükseltici araştırıcı faaliyetlerde bulunmak ve yetkili mercilere iyileştirici öneriler sunmak,

 • Çağdaş teknolojik iletişim araçlarından yararlanarak ilgili kişilerin ve kamuoyunun başvuracağı güçlü bir referans merkezi olmak,

 • Tehlikeli atık ve asbest konusunda eğitim programları yaparak, bu sektörde hizmet veren iş yerlerinin gereksinmelerini karşılamak,

 • Tehlikeli atık ve asbest ve güvenliği konusundaki yayınları tedarik ederek bir kütüphane oluşturmak, üyelerin ve araştırmacıların kullanımına sunmak,
 • Kurs, seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi çalışmalar düzenlemek, yayın ve rehber, broşür, poster vb. gibi doküman hazırlamak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak

 • Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla projeler gerçekleştirmek ve bilgi alışverişi için ortak çalışmalar yapmak ve işbirliği yapmak,

 • WHO (Dünya Sağlık Örgütü), ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü), benzer amaçlı dernek, işçi ve işveren sendikaları ve meslekî kuruluşlarla ortak proje, yayın, doküman ve etkinlikler yapmak, çalışmalarda bulunmak.